So Hyeon Bae
Ph. D. Program
• Room : 503-428
• Tel : 871-1760
• E-mail : shbae@@mrd.snu.ac.kr
• CV : [PDF]