Inhae Zoh
Ph. D. Program
• Room : 203-208
• Tel : 877-8039
• E-mail : ihzoh@@mrd.snu.ac.kr
• CV : [PDF]